ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့အတွက် ဝန်ကြီး၏ သတင်းစကား

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့အတွက် ဝန်ကြီး၏ သတင်းစကား

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ