အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများနေ့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ သတင်းစကား