အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း၏ သတင်းစကား