လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ (၁၄)-စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ