လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ (၁၃)-ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း