လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ အပိုင်း(၇) - မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ