အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးသူငယ်များနေ့ အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ သတင်းစကား