လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁၄)

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁၄) ကို ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက် တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာကို နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ပါသည်။

အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁၄) ကို အောက်ပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။