လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ (၁၆)-လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ