လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ (၁၈)- နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေး (Political Rights)