လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ (၁၀)-လူသားဒိုင်း(Human Shield)

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ