ပြည်သူ့စစ်သည်တော်များ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ အပိုင်း(၃)