အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးလူ့အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူများနေ့- ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ သတင်းစကား