အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်း အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုမှ သေဒဏ်ချမှတ်မှုများ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်