လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ခွန်းဘဟန်းထန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း