လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ (၁၉)-စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေး ဆိုတာဘာလဲ