နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတာဆီးရေးအတွက် သိရှိလိုက်နာရန် ပြည်တွင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ သဘောတူစာချုပ်များ