လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ (၁၅)-လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်း